مخابرات ما
خبرگزبری مخابرات ما

کمک مالی از طریق کارت

مخابرات ما از دوستانی که به آن کمک مالی می کنند بی نهایت سپاسگزار است.در صورتی که نمی توانید از طریق زیرسایت مالی اقدام نمایید لطفا از طریق این کارت کمک های مالی را برای سایت واریز نمایید:

بانک : ملت

شماره کارت: ۳۸۸۷ – ۴۲۱۰ – ۳۳۷۸ – ۶۱۰۴

نام صاحب کارت: سردبیر ما- علی آرشیان

 

 

نظرات بسته شده است.