مخابرات ما
تم مجله نهایی برای وردپرس.

رادیو موج,. برنامه صوتی از روز حضور مهندسین صدری و کارگزار در مشهد

در این صفحه می توانید تمامی برنامه های صوتی وتصویری مخابرات ما را ببینید و بشنوید:

**************

موج دوم در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ آماده و منتشر شد. روز قبل مهندس صدری مدیر عامل شرکت مخابرات ایران به مشهد آمد.لذا ما این جلسه را در دو بخش پوشش دادیم.بخش اول تا سخنرانی مهندس کارگزار مدیر منطقه خراسان رضوی است و بخش دوم شامل پرسش و پاسخ با مهندس صدری.

ابتدا بخش اول از موج دوم را بشنوید:

0 comments