مخابرات ما
خبرگزاری مخابرات ما

شما نوشته اید- بدون امنیت و ثبات اقتصادی (بدلیل سرقت تجهیزات مخابراتی) توسعه ممکن نیست

مخابرات ما- نوشته یکی از خوانندگان است.به موشکافی سرقت های بی حساب تجهیزات مخابراتی پرداخته است. لو می گوید بدون امنیت و ثبات اقتصادی چگونه می توان توسعه داد در حالی که هر چه امروز می کاری همان شب سرقت می شود.

خوزستانی تشنه !!

درود سردبیر خستگی ناپذیر و همیشه عزیز ما؛
مقوله توسعه آنقدر گسترده است که نمیشود بدون امکانات و تجهیزات و مدیریت فنی و کارامد و صحیح آنرا پیش برد، در استان زرخیز ما نه تنها نفت و گاز و آب آن به یغما میرود!( توسط مدیریت مدیران نا بلد و باد آورده!!!) بلکه چند سالی است تجهیزات و کابلهای آن توسط سارقین همیشه در صحنه درحال نابودی است! عملا ما در جنگ ناخوانده و نا نوشته ای با انواع و اقسام سارق هستیم از مدیر بگیر تا دله دزدهای سه چرخه سوار!!
بطوریکه با کمترین امکانات و شاید به جرات میتوان گفت روزانه و شبانه درگیر آن هستیم، و بیشترین وقت و انرژی همکاران حراست و عملیات و شبکه صرف گشت زنی شبانه روزی و تعمیر و نصب مجدد تجهیزات مخابراتی میباشد ، قبلا سارقین محترم چند متر کابل کم زوج را قیچی و نوش جان میکردند!! متاسفانه هم اکنون بغیر از سرقت دربهای حوضچه ها و بریدن کابلهای مرکزی ، کافوهای زیر بار را با فونداسیون میبرند!!آش با جاش!! دقیقا مثل مسولین دکل خور !!!! خودمان !یاد گرفته اند دکل را با نفتش بخورندو ببرند و یک لیوان آب هم روش!!
برادران سارق همیشه در صحنه شطرنج بازهای قهاری هستند!دقیقا مثل بازی شطرنج! هر حرکتی میکنیم حرکت مخالفش رو انجام میدن!امشب تجهیزات رو نصب میکنید فردا صبح خبری از آن نیست! با این تفاسیر هیچ توسعه ای به سرانجام نمیرسد مگر اینکه امنیت و ثبات اقتصادی فراهم شود، دُرّ گرانبهایی که مدتهاست در این سرزمین گم شده است!! سر دبیر جان دلمان پر است! نمیدانیم بر سر مزار کدامین مرده گریه کنیم! مزار مخابرات برومند از دست رفته! یا بر مزار نوزاد ناقص الخلقه ی مخابرات خصوصی شده!!!
خداوند عاقبت همه ما را بخیر کند!

به تصاویری از سرقت تجهیزات مخابراتی توجه کنید.عکس ها توسط مخابرات ما گرفته شده.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here