مخابرات ما
تم مجله نهایی برای وردپرس.

سردبیرنامه مخابرات ما.

[box]مخابرات ما(سردبیر) –  دلم میخواهد این نامه که به مناسبت سفر تابستانیم بابت تشکر و سپاس از همکاران نوشته ام , همیشه بر پیشانی این سایت بماند و باعث افتخار من باشد و هرگز از خاطر نبرم خاطرات آن سفر با استانهای آذربایجان شرقی, اردبیل, گیلان, مازندران و گلستان! [/box]

sardabir-1-web

مخابرات ما (سردبیر) – سلام میکنم بر هر آنچه از مهربانی، پاکی و. سلامت که در قلب های زیبای شما نهادینه شده است.
سلام میکنم بر همه آن نگاههای مهربانی که بمن دوخته شد.

سلام میکنم بر هر کلمه محبت آمیزی که بر زبان جاری کردید.

سلام میکنم بر دریای مهر و عاطفه تان که مرا غرقش کردید.

سلام میکنم بر هر آنچه نیکی که بمن نسبت دادید و خود لایقتر از من به آنید.

سلام میکنم به شما، مالک همه خوبی ها، و تعظیم میکنم در مقابل این همه کرامت و بزرگ منشی و والایی!

تعظیم میکنم در مقابل شما همکاران خوبم که در طی دو هفته گذشته ، مرا شایسته مهر خود دانستید.

دیگر چه بگویم که شما شایسته آنید ، و قلم من و زبان من از بیانش قاصر است!

چه بگویم از ….!

به خدای مهربان سوگند،

به روح بلند امام غریبمان سوگند،

به قداست سلام اولم به شما سوگند،

که هیچ کلامی نمی یابم تا شما را به شایستگیش تشبیه کنم!

شما خوب هستید، مرا نیز مثل خود خوب دانستید!

شما نیک بودید و مرا نیک فرض کردید!

شما همه صفات شایسته انسانیت و کرامت بودید و مرا در پناه خود گرامی داشتید!

سپاسگزارم! سپاسگزارم که مرا به بزرگی خود بزرگ داشتید، خدا را شکر میکنم که ده سال از عمرم نثار دوستی شما شد، امام بزرگم را قدردانم که مرا به راهی هدایت کرد که انتهایش دوستی با شما بود!

اجازه بدهید دیگر هیچ نگویم!

دوستان وهمکاران و مدیران گرامی در استانهای مختلف,

از همه شما سپاسگزارم!

همه شما ، مهر شما، علاقه شما ، نشانه های واقعی کرامت نسلی است که هرگز محبت و نیکی را از یاد نمی برد حتی اگر بقدر ارزنی باشد.

از همه تان ممنونم که ارزن خدمت ما را ارزش دادید و به خرمن بزرگ خدمات خود افزودید تا بزرگی و کرامت را از شما بیاموزیم.

ما، من و دیگر دوستان در سایت مخابرات ما ، یعنی سایت شما، از این همه لطف و بزرگی درسهای زیادی آموختیم که بهترینش درس وفاداری و قدرشناسی ، استقامت در حق و حقیقت فقط بخشی از آنهاست.

اینک من برگشته ام، به دفتر کار کوچکم، امکانات اندکم اما دلتنگ شمایم.دلتنگ دریای مهربانی شما.

اما ما مخابرات مایی ها، از همین اتاقهای کوچک دنیاهای بزرگی را فتح کرده ایم.دنیاهایی که هر یک به وسعت قلبی مهربان بوده است.

ما با این امکانات اندک تاریخ بزرگی آفریدیم که خود فقط بخش بسیار کوچکی از آن هستیم.ما با این اندک کارهای بزرگی انجام دادیم که خود در آن بقدر پر کاهی شریک بو.ده ایم.

این همه با مشارکت شما شده است، با حضور شما ادامه می یابد و با حضور شما جلوه خواهد کرد!

صمیمانه و خاضعانه از شما تشکر میکنم و طعم شرین و دلپذیر عسل پذیرایی های گرم و نگاههای مهربان و احساسات بی شائبه تان را برای همیشه در جسم و جانم حفظ خواهم کرد، تا آنگاه که خدای مهربان فرصت زندگی بمن داده باشد.

حق نگهدار

برادر کوچکتان- سردبیرتان

علی آرشیان- مرداد ۱۳۹۵

مشهد مقدس

sardabir-2-web

 

نظرات بسته شده است.