مخابرات ما
تم مجله نهایی برای وردپرس.

طتز زبون دراز- پایستگی مدیران

مخابرات ما (زبون دراز) – همه شما قوانین فیزیک را بخوبی بیاد دارید!

 

قانون پایستگی انرژی :

انرژی بوجود نمی آید و از بین نمی رود بلکه فقط از شکلی به شکلی دیگر تبدیل می شود.

 

.

اما این قوانین در جاهای دیگر هم کاربرد دارد.از جمله در علوم نظری و انسانی!

.

قانون پایستگی مدیران:

مدیر  هرگز بوجود نمی آید (فقط در ژن خوب موجود است) و از بین نمی رود , بلکه فقط از میزی به میزی یا از یک صندلی به  صندلی دیگر نبدیل می شود.

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بارگزاری فایل: