مخابرات ما
تم مجله نهایی برای وردپرس.

جلودار کاروان نیروی انسانی مخابرات (مهندس دیانی) به سوالات ما پاسخ می دهد!

[box]مخابرات ما- پیش از آنکه با مهندس دیانی از نزدیک گفتگو کنیم با قرار قبلی سوالاتی را فرستادیم و ایشان پاسخش را ارسال کرد.این هم نتیجه اش.

وقتی گفته می شود تنش های بین انتخابات نظم کارها را بهم میریزد , باید بپذیریم.این هم نمونه اش.

اگر شرایط مخابرات عادی بود حداقل دو هفته قبلپرسش و پاسخ بین ما و مهندس دیانی منتشر می شد.اما خبرهای جاری توجه ها را به مسائل مهم دیگر کاهش داده بود.البته دنبال بهانه نمی گردیم, سفر ما و همینطور عوارض پیری و بیماری هم ما را از کار انداخت.

حالا با ما به استقبال مهندس پیمان دیانی بیایید. … اما … انتظار نداشته باشید این پرسش و پاسخ کامل باشد.قرار بود این مطالب با یک گفتگوی دوطرفه به مقصد برسد.حالا من از فرصت ایجاد شده استفاده می کنم و از شما کمک می خواهم.

چه کمکی؟!

سوالات خود را بدون دخالت دادن احساس, خلاصه بنویسید تا بتوانم آن را دسته بندی کنم و دوباره به جواب برسانم!

خیالتان راحت باشد! وقای یک نفر یک قدم بطرف مخابرات ما بیاید, چنان نگهش میداریم, چنان قفل و زنجیرش می کنیم به محبت اعضای سایت که دیگر نخواهد برود!

[/box]

دوستان گرامی, خوانندگان عزیز! این مکتوب آغاز راهی است که قطعا تا صبح یکشنبه به پاسخ تمامی سوالات شما ختم خواهد شد. قدری صبور باشید.

 • تغییرات جدید در فرایند حقوق و دستمزد کدام است؟

در خصوص آئین نامه استخدامی و پرسنلی مصوب ۳۰/۵/۱۳۸۹ از زمان تصویب،  اصلاحیه ها و مصوبات متعددی توسط هیات مدیره برابر اساسنامه انجام پذیرفته است که برابر قانون تجارت و قانون کار در حیطه اختیارات هیات مدیره بوده و هست لیکن هیچ مصوبه در سال جاری در خصوص تغییری در آئین نامه های استخدامی و پرسنلی شرکت به تصویب نرسیده است و همچنین برای اطلاع تا کنون هیچ پیمان دسته جمعی از سوی شرکت مخابرات ایران و یا در گذشته توسط شرکتهای سهامی مخابرات استانی منعقد و به تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نرسیده است.

در ضمن برابر مفاد قرارداد خصوصی سازی و ضوابط اصل ۴۴ قانون اساسی تا کنون هیچ مزد و یا مزایای کارکنان که در زمان دولتی برابر قانون استخدام کشوری مصوب ‌۳۱ خرداد ماه ،۱۳۴۵  قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اصلاحات بعدی آن  مصوب ۱۳۷۰ و قانون مدیریت  خدمات کشوری مصوب هشتم مهر ماه  ۱۳۸۶، به ایشان تعلق می گرفته است کاهش نیافته و یا حذف نشده است هر چند این به آن معنا نیست که شرکت مخابرات ایران متعهد به اجرای مصوبات دولت در خصوص کارکنان دولت پس از واگذاری بوده یا باشد. در خصوص مزایای مشمولین قانون جامع ایثارگران  مصوب ۱۳۹۱ نیز برابر بند ب  ماده ۲ آنچه برابر قانون تعیین گردیده است،  اعمال و پرداخت گردیده است.

همچنین طرح طبقه بندی مشاغل شرکت مخابرات ایران مصوب خرداد ۱۳۹۱ در دو مقطع خرداد ۱۳۹۴ و اسفند ۱۳۹۴  مورد اصلاح و تکمیل گردیده است که همگی به تائید اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی رسید و پیاده سازی شده اند.

معاونت توسعه سرمایه انسانی برابر وظائف، راهبردها و برنامه های مصوب شرکت همواره به منظور حفظ موقعیت رقابتی و حفظ و نگاهداشت سرمایه های انسانی شرکت با بررسی روندها و قدرت جذب و نگاهداشت استعدادهای برتر تلاش گرده و خواهد گرد تا نظام های استخدامی و جبران خدمات شرکت را برابر روشهای علمی، پذیرفته شده و قانونی با استفاده از خبرگان، گروه تخصصی COP، مشارکت کارکنان و در صورت توصیه قانون تشکل های کارگری قانونی مورد ارزیابی و بروز آوری نموده و پیشنهاد کاربردی را مدیریت محترم عامل ارائه نماید.

 

 • تغییراتی که در رفاهیات داده اید شامل چه مواری است؟ تغییرات اخیر نیاز به نماینده کارکنان نداشته است؟ آیا نماینده مخابرات ایران با تعدادی محدود نفر می تواند برای همه کارکنان از نظر قانونی قابل قبول باشد؟

ائین نامه استخدامی و پرسنلی شرکت، مصوب ۳۰/۵/۱۳۸۹ پیش از اجرا برابر مصوبه شماره ۳۸/۸۹ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۹ اصلاحیه پیشنهادی آئین نامه استخدامی و پرسنلی و سیستم حقوق و دستمزد شرکت مخابرات ایران به تائید هیات مدیره رسید که برخی از مواد و بندهای مربوط به رفاهیات تغییر یافت است. همچنین برابر مصوبات

 • شماره ۳۶/۹۰ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۰ اصلاحات جدیدی به تصویب هیات مدیره رسید و برای اجرا ابلاغ گردید.
 • برابر بند ۲ صورتجلسه ۷۰/۹۲ تغییرات در آئین نامه لحاظ گردیده است
 • برابر مصوبه ۲۰/۱۰/۱۳۹۳ جدول ماده ۶۸ آئین نامه استخدامی و پرسنلی شرکت اصلاح گردیده است

لیکن در سال جاری هیج مصوبه جدید در خصوص تغییر رفاهیات در  آئین نامه های شرکت پیشنهاد و به تصویب نرسیده است.

در خصوص نقش، اختیارات و وظائف تشکل های کارگری در مشارکت در اداره کارگاه ها، برابر مواد ۱۳۰ و  ۱۳۱  قانون کار و آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف اختیارات و چگونگی عملکرد مجامع و نمایندگان کارگران مصوب ۱۳۸۷ همچنین قانون شوراهای اسلامی کار و سایر دستورالعمل و بخشنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بطور شفاف تبیین گردید است و هیچگونه توصیه و یا الزامی را برای اخذ نظر و یا تائید این نهاد برای تصویب آئین نامه های استخدامی و پرسنلی ننموده است. صرفا برابر ماده ۲۶ قانون کار، قانون گذار هرنوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد را پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل قابل اجرا دانسته است.  و برابر مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار، قوانین ملی و دکترین حقوق کار،  شرایط کار شامل شرح شغل، ساعت کار، محل کارگاه، تعلیق یا تعطیلی کارگاه و مزد  شناخته می شود و به همین سبب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تنظیم اینگونه موضوعات ائین نامه های و دستورالعمل ها مرتبط را مصوب و ابلاغ می نماید برای مثال طرح و ضوابط اجرایی طبقه بندی مشاغل یکی از نمونه ها برای تنظیم مزد تصویب و اجرا می گردد.

لذا تغییر در رفاهیات، مزایا و هدایا شرکت که جنبه غیر مستمر و نزاکتی دارد از خیارات کارفرماست و برابر رای شماره ۲۳۴-۱۷/۳/۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری امور رفاهی مربوط به کارکنان از قبیل پاداش خدمت، ایاب و  ذهاب، ناهار و امثال آن برای کارفرما الزام آور نخواهد بود و اینکه کارفرما در مقطعی وجوه مربوط به امور رفاهی مزبور را پرداخت نموده برای کارفرما الزام آور نیست.

در ضمن عرف کارگاه نیازمند دو عنصر مادی و معنوی است که عنصر مادی شامل تکرار یک رویه برای مدت طولانی در یک کارگاه است و عنصر معنوی شامل موضوع عرف است در یک صنعت و یا منطقه پذیرفته و جاری باشد که در خصوص رفاهیات آئین نامه استخدامی و پرسنلی شرکت مخابرات ایران هیچکدام از عناصر فوق در مدت هشت سال از زمان خصوصی سازی شرکت محقق نگردیده است.

 

 • آیا خودتان از آپلای رضایت دارید؟

نظام استخدام داخلی یا همان آپلای امروز بیش از هشت سال از عمرش در همراه اول می گذرد و جا دارد از حمایت هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران و جناب آقای مهندس صدوقی و همچنین آقای آکبری تشکر ویژه نمایم. البته البته بطور خاص از جناب آقای سرائیان برای استقرار این نظام در شرکت مخابرات ایران از سال گذشته. نظام آپلای نه تنها نظامی پیشرفته در دنیای امروز است و بلکه در راستا و همسو با قانون اساسی است که بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند ۶ اصل دوم و اصول ۱۹ و ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره‌کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کسی حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی‌و حقوق دیگران نیست، برگزیند.  همچنین برابر ماده ۲۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، قانون گذار هرنوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد را پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل قابل اجرا دانسته است مکر توافق کارگر.

در ادامه موضوع استقرار شایسته سالاری است که برابر تعالیم دینی و مذهبی و همواره از مطالبات کارکنان بوده است.   شایسته سالاری یا شایسته محوری مفهومی رایج و شناخته شده در علوم سیاسی، حکومت داری و مدیریت بنگاه های اقتصادی است. شایستگی به معنای توانایی، صلاحیت و لیاقت در دانش، مهارت، نگرش و منش است. شایسته سالاری اصلی است که با فطرت انسانی سازگار و در تمامی فرهنگ ها و مکتب های بشری مورد اتفاق است. اگر اختلافی در این زمینه وجود داشته باشد، به تشخیص معیار صلاحیت و شایستگی مربوط است که سازمانها هر کدام معیار و استاندارد خاصی برای سنجش در نظر می گیرند. در فرهنگ اسلام همچون دیگر فرهنگ های اصیل، معیار شایستگی، برخورداری افراد از تخصص و تعهد به یک باره است؛ به طوری که فرد افزون بر برخورداری از تخصص و توانایی لازم در انجام مسئولیت های محوله خود را به حفظ حدود و مقررات تعیین شده موظف بداند. رعایت این اصل، به ویژه در سپردن مسئولیت های مهم و کلیدی از اهمیت به سزایی برخوردار است. همچنین قرآن کریم منصب ها و مسئولیت ها، را امانت هایی به شمار می آورد که باید به اهلش واگذار شوند؛ چنان که می فرماید: «ان الله یامرکم ان تودو الامانات الی اهلها؛[۶] همانان خداوند شما را امر می کند که امانت ها را به اهل آن واگذار کنید.»

پس در پاسخ به شما واژه ای بجز رضایت بدور از عقل سلیم است و این موضوع در نتایج نظر سنجی جدیدی که در شرکت انجام شده است با ۸۵ درصد موافقت مورد تاکید قرار گرفته است.  همانطور که بیان شده، اگر اختلافی وجود داشته باشد به تشخص معیار صلاحیت و شایستگی و همچنین ابزار های مورد استفاده و میزان تبجر و کارآمدی عوامل نظام است که این دو حوزه بهبود برای همه سازمان ها است و امید است معاونت توسعه سرمایه انسانی در آینده با تحلیل نظرسنجی ها از مصاحبه شوندگان، مصاحبه گران و داده های مصاحبه های استخدامی و کانون های ارزیابی از طریق بهبود مستمر و بکارگیری دانش روز و تجارب سایر سازمان این نظام را کالیبره، دقیقتر و شفاف تر سازد، مسلما نظامی که کمتر از یکسال از عمر آن نمی گذارد  و نه مصاحبه شوندگان و نه بسیاری از مصاحبه گران داخلی شرکت،  تجارب عینی و عملی در این خصوص نداشته اند و نیازمند صرف وقت برای ارتقا مهارت از طریق کسب تجربه  و ارتقاء دانش از طریق مربیان و کلاسهای آموزشی می باشند.

 

 • طرح بازنشستگی برای کارشناسان تا پایان سال اجرا می شود؟

طرح تشویقی بازنشستگی برای همه مشمولین از اویل سال به تصویب هیات مدیره رسید لیکن، با توجه به محدودیت های منابع مالی و تامین مالی برای شرکت ابتدا، طرح برای کارکنان دارای مدرک تحصیلی کاردانی و پائین تر به اجرا در آمد که علی الرغم پیش بینی ها تا امروز منابع مالی حتی تکافوی متقاضیان با مدارک تحصیلی کاردانی و پائین تر را ننموده است و شرکت از بابت تاخیر در پرداخت های کارکنان متاثر است.

 

 • آیا پاک کردن اطلاعات حقوق و دستمزد و بخشنامه ها از روی  اینترنت و سایتهای استانی به معنی محدود کردن کارکنان در دسترسی به اطلاعات است؟

با استناد ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۴/۱۱/۱۳۸۸ هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهدبود و همچنین برابر ماده ۳ هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده سازی آن برای انتشار تغییریافته است جلوگیری کند، مشروط به آن که اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود و برابر ماده ۴ همان قانون، اجبار تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضائی و البته این امر نافی مسؤولیت تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نمی باشد.

اطلاعات مربوط به سیاست ها، خط مشی ها و آئین نامه های شرکت از موارد اطلاعات داخلی شرکت ها و موسسات می باشند و هیات مدیره شرکت مخابرات ایران این مدارک و مستندات را در زمره اطلاعات طبقه بندی شده شرکت قرارداد است و افشای این اطلاعات می تواند در صورت در اختیار گرفتن رقبا تجاری شرکت متضمن ضرر و زیان شرکت گردد. لذا در نامه این معاونت به اداره کل روابط عمومی و امور بین المللی اعلام گردید که کلیه مستندات مذکور از در دسترس عموم خارج و صرفا در سایت HRIS  و پورتال های داخلی شرکت برای بهره برداری کارکنان قرار گیرد و انتظار می رود کارکنان با حساسیت نسبت به حفظ اطلاعات و دارایی های شرکت اجازه خروج اینگونه اطلاعات از شرکت را ندهند.

معاونت توسعه سرمایه انسانی برابر وظیفه سازمانی خود با همکاری اداره کل روبط عمومی و امور بین الملل می بایست از هر طریق موثر و به صرفه اطلاع رسانی و آموزش متناسب و بهنگام در خصوص راهبرد، ارزش ها، اصول اخلاقی، آئین نامه ها، بخشنامه ها  با نیاز مدیران و کارکنان را برای اجرا و پیاده سازی آنها ارائه نماید. بزرگترین چالش سازمان در حال حاضر در شرکت مخابرات ایران عدم وجود کانالهای موثر، دو سویه و یک سویه و گسترده و امن برای اطلاع رسانی به هنگام به کارکنان است که اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل با همکاری معاونت فناوری اطلاعات و معاونت توسعه سرمایه انسانی در پی اجرای برنامه های جامعی برای رفع و بهبود این کاستی در شرکت هستند.

 

بنا بر گزارش شماره ۱۴۸۸۴ خرداد ماه ۱۳۹۵ معاونت پژوهشهای اقتصادی مجلس شورای اسلامی، کار پیمانکاری موقت گونه ای از اشتغال غیراستاندارد برابر تعریف سازمان بین المللی کار در مقاوله نامه شماره ۱۸۱ است که در آن آژانسهای پیمانکاری به عنوان رکن ثالث، وظیفه تأمین نیرو برای بنگاه کاربر را برعهده می گیرند. برای این منظور آژانس یک قرارداد تجاری با سازمان کاربر و یک قرارداد استخدامی با نیروی پیمانکاری منعقد میکند و غالباً این آژانس است که کارفرمای نیروی کار محسوب میشود. در دنیا این سبک از اشتغال بهعنوان ابزاری برای ایجاد اشتغال و انعطاف پذیری در بازار کار شناخته شده است. در این میان یافتن تعادل میان انعطافپذیری و امنیت و اشتغال پذیری از اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا فراهم نمودن امنیت شغل، امنیت اشتغال، امنیت درآمدی و امنیت حاصل از ایجاد تعادل میان زندگی کاری و حرفه ای را برای کارگرانی که از جایگاه ضعیفی برخوردار هستند تسهیل نموده و اجازه حضور اثربخش نیروی کار را فراهم میآورد و در عین حال با ایجاد انعطاف پذیری کارکردی و انعطاف پذیری در حقوق، به بازار کار اجازه میدهد سازگاری به موقع و مناسبی را برای شرایط در حال تغییر به منظور حفظ رقابت پذیری و بهره وری داشته باشند.

 

 • هدف از به کارگیری این شیوه اشتغال

برابر مصوبات دولت استفاده از کار پیمانکاری موقت اساساً تا حد زیادی در راستای اهداف کوچک سازی دولت و با هدف ارزانسازی نیروی کار و کاهش هزینه های ناشی از کار استاندارد و دائمی بوده است.

با عنایت به دستور مدیر عامل محترم شرکت مبنی بر یکسان سازی کلیه قراردادهای خدمات فنی و خدمات عمومی این معاونت قراردادهای جدید خدمات عمومی را تهیه که از طریق معاونت محترم پشتیبانی و زنجیره تأمین به کلیه مناطق ارسال گردیده و مناطق می بایست خدمات مذکور را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمایند

-لازم به ذکر است در RFP مربوط به هر قرارداد، حجم کار، شرایط کار و سایر موارد، مشخص شده و پیمانکار نیز می¬بایست طرح طبقه بندی مشاغل مورد تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را داشته باشد و بر اساس طرح مربوطه حقوق پرسنل خود را پرداخت نمایند.

_ در قراردادهای خدمات عمومی، پیمانکار موظف به انجام شرح وظایف و خدمات مندرج در قرارداد از طریق نیروهای خود میباشد و حداقل مدرک تحصیلی مرتبط با فعالیت مربوطه را پرسنل مربوطه می¬بایست دارا  باشند.( مثال: خدمات نظافت حداقل خواندن و نوشتنمورد نیاز می باشد و تحصیلات بالاتر جهت خدمت مربوطه ارجحیت ندارد.)

_ از قراردادهای تهیه شده توسط این حوزه یک فقره، مربوط به تأمین نیروی موقت حرفه ای کارشناسی می¬باشد که این نفرات حتماً می-بایست در حال حاضر در شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد با مخابرات مشغول به کار بوده و حداقل ۳ سال سابقه کار متوالی در شرکتهای مذکور را داشته باشند همچنین از ابتدای سال۹۶  مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر مرتبط با فعالیتی که در آن مشغول هست را داشته باشد و قبل از شهریور ماه ۹۶ در فعالیتهای کارشناسی اشتغال داشته باشند، کسانیکه این شرایط را دارند و در ارزیابی، حداقل امتیاز مربوطه را کسب کنند در قرارداد خدمات موقت حرفه ای کارشناسی و مابقی نیروها در سایر قراردادها حسب نیاز شرکت بکار گرفته خواهند شد.

-اطلاعات نیروهای بخش پیمانکاری از طریق نمایندگان مناطق مخابراتی و با هماهنگی شرکتهای پیمانکاری مربوطه در سیستم HRIS ثبت شده  و طبق مکاتبات و کارگاه های آموزشی مقرر گردید کلیه قراردادهای موجود در منطقه با پیمانکاران در سیستم ثبت و به تبع آن مشخصات کلیه نیروهای مربوطه نیز در قراردادهای مربوطه درج گردد.در صورت عدم ثبت اطلاعات، پاسخگویی در این خصوص بر عهده مناطق مربوطه می¬باشد.

– همانگونه که در ابتدا عنوان شد حقوق ومزایای نیروهای بخش پیمانکاری، براساس طرح طبقه بندی مشاغل شرکتهای پیمانکاری مربوطه پرداخت خواهد شد. بطور مثال شرکت پیمانکاری که با شرکت مخابرات قرارداد خدمات نگهبانی منعقد می نماید، می¬بایست براساس طرح طبقه بندی خود حقوق و مزایای نگهبان را پرداخت نماید و در سایر فعالیتهای برون سپاری نیز به همین روال بر اساس طرح طبقه بندی پیمانکار مربوطه حقوق و مزایا پرداخت خواهد شد. و هر فعالیت گروه شغلی مرتبط با خود را دارد و با گروه شغلی فعالیت دیگر تفاوت خواهد داشت.

– اجرای قانون کاهش ساعت کاری بانوان در بخش خصوصی وپیمانکاری با موافقت شرکت پیمانکاری مربوطه و طبق سیاستهای آن شرکت قابلیت اجرا دارد ونیروهای پیمانکاری بدلیل رابطه کارگری وکارفرمایی با شرکت پیمانکاری خود میبایست با شرکت های خود هماهنگ نمایند.

 

 •  برنامه شرکت مخابرات ایران برای حمایت از نیروی انسانی خود به خصوص آن دسته از افراد که به صورت پیمانکاری از طریق شرکتهای پیمانکاری خدمات عمومی  با این شرکت ارتباطات دارند، چیست؟

پاسخ: شرکت مخابرات ایران همواره کارکنان کوشا، مستعد و متعهد شاغل در بخش پیمانکاری را مدنظر قرارداده بطوریکه در سال ۱۳۹۱ با فراخوان و اطلاع‌رسانی گسترده تلاش کرد نیروهای انقلابی، کارآمد و متخصص را از بین کارکنان شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد، فرزندان همکاران، ایثارگران و متقاضیان عادی از طریق آزمون جذب و بکار گیرد. به کارکنان شاغل در شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد مخابرات، امتیاز ویژه‌ای (۳ امتیاز به ازای هر سال سابقه تا سقف ۱۵ امتیاز) تخصیص یافت. بر آن اساس، بالغ بر ۴۰ درصد پذیرفته‌شدگان آزمون مذکور (حدود ۷۵۰ نفر) از بین پرسنل شرکت‌های پیمانکاری بوده‌اند که جذب و تبدیل وضع یافته‌اند. بدیهی است در صورتی که بر اساس برنامه‌ها و سیاست‌های شرکت، مجددا نیاز به جذب نیرو باشد، کماکان این افراد در اولویت جذب قرار خواهند گرفت.

 

 • اشاره‌ای به فرزندان ایثارگران داشتید؛ آیا طرح مشخصی برای استخدام این افراد در نظر گرفته‌اید؟

پاسخ: به منظور تکریم مقام شامخ شهدا و جانبازان گرانقدر، این شرکت به صورت داوطلبانه و خارج از الزامات قانونی، بر اساس مصوبات هیات محترم مدیره شرکت مخابرات ایران علاوه بر جذب حدود ۶۰۰ نفر از فرزندان ایثارگران معزز در آزمون استخدامی سال ۹۱، در سال‌های ۹۳ و ۹۴ نیز نسبت به انعقاد قرارداد مستقیم با ۱۶۱ نفر از فرزندان معظم شاهد و فرزندان جانباز بالای ۵۰ درصد شاغل در شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد شرکت مخابرات ایران و مناطق تابعه در کل کشور اقدام نموده که همچنان نیز ادامه دارد.

 

 • اقدامات شرکت مخابرات ایران، چه تاثیری بر بازار کار داشته است؟

پاسخ: با ورود جهان به انقلاب نسل چهارم صنعتی و چالش‌های آینده، مفهوم شغل، کار و کارآفرینی در فضای جدید کسب و کار و علیرغم رشد سریع وتغییر شگرف تکنولوژی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، و ورود رقبای نو در ارائه خدمات مخابراتی و خدمات جایگزین در جهان و ایران، شرکت مخابرات ایران تلاش وافر نموده با اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم، از بیکاری حجم عظیمی از کارکنان خود و کاهش حجم قراردادهای شرکت‌های پیمانکاری جلوگیری کند؛ به‌طوری که امروز شرکت مخابرات ایران در بسیاری از استان‌هایی که با نرخ بالای بیکاری روبرو هستند، یک از بزرگترین کارفرمایان است و حتی شرکت مخابرات ایران به‌عنوان بخش خصوصی، مهترین و بارزترین نقش ایجاد و تداوم اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در روستاها را دارا است.

 

 • آیا شرکت مخابرات ایران بر نحوه عملکرد شرکت‌های پیمانکاری در عقد قرادادها و سایر موضوعات مربوط به نیروی انسانی، نظارت دارد؟

پاسخ: بر اساس ماده ۱۳ قانون کار، شرکت‌های پیمان‌دهنده و از جمله شرکت مخابرات ایران باید بر رعایت طرح طبقه‌بندی مشاغل شرکت‌های پیمانکاری از سوی پیمانکاران نظارت داشته و از کلیه حقوق قانونی کارکنان شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد دفاع کنند که این موضوع توسط شرکت مخابرات ایران و مناطق مخابراتی تابعه رعایت می‌شود.

 

 •  با توجه به تغییر وضعیت شرکت مخابرات ایران از دولتی به خصوصی، پس از اجرای قانون اصل ۴۴، آیا نیروی انسانی شرکت، تعدیل شده است؟

پاسخ: شرکت مخابرات ایران از زمان واگذاری به بخش خصوصی، نه تنها یک نفر از نیروی انسانی اعم از نیروهای دائمی و قراردادی خود را تعدیل اجباری نکرده، بلکه با حمایت از شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد و عدم تعدیل حجم قراردادهای پیمانکاری (علیرغم عدم نیاز)، پرسنل شاغل در شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد نیز از سوی پیمانکاران مربوطه تعدیل نشده‌اند.

 

 • وزارت کار دو دستورالعمل درباره «الزام پیمانکاران به رعایت تساوی دستمزدی بین کارگران با شرایط کار مشابه» صادر کرده بود. آیا شرکت مخابرات ایران این دستورالعمل‌ها را اجرایی کرده است؟

پاسخ: علیرغم اینکه دستورالعمل‌های ۳۶ و ۳۸ ابلاغی از سوی معاون محترم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به انضمام بخشنامه شماره ۳ صادره توسط همان معاونت به دلیل مغایرت با قوانین و مقررات، از تاریخ صدور توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده، لیکن شرکت مخابرات ایران خود را موظف به دفاع از حقوق قانونی این کارکنان دانسته و اقدامات حمایتی و انگیزشی ذیل را انجام می‌دهد:

الف) حمایت‌های قانونی در راستای اجرای ماده ۱۳ قانون کار و مصوبات شورای عالی کار و نظارت بر اجرای صحیح مفاد قراردادهای فیمابین

ب) نظارت بر پرداخت به موقع و همزمان حقوق پرسنل شرکت‌های پیمانکاری با کارکنان دائمی و قراردادی

ج) انعقاد قرارداد مستقیم با فرزندان شهدای گرانقدر که حداقل از سال ۹۲ در شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد با مخابرات شاغل هستند- مشروط به ارائه حداقل مدرک تحصیلی دیپلم.

د) انعقاد قرارداد مستقیم با فرزندان جانبازان دارای حداقل ۵۰ درصد جانبازی که حداقل از ۵ سال قبل در شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد با مخابرات شاغل هستند- مشروط به ارائه مدرک کارشناسی یا ارائه تعهد مبنی بر اخذ مدرک کارشناسی حداکثر ظرف مدت ۵ سال از زمان انعقاد قرارداد مستقیم.

ه) انعقاد قرارداد مستقیم با آن دسته از پرسنل شاغل در شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد که دارای مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس در رشته‌های برق (گرایش‌های الکترونیک و مخابرات)، کامپیوتر (گرایش‌های نرم‌افزار و سخت‌افزار و هوش مصنوعی) و مهندسی IT و دارای حداقل ۳ سال سابقه کار در شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد با مخابرات مشروط به داشتن حداقل یکی از شرایط ذیل:

۱- فرزندان شهدا معظم و جانبازان بالای ۷۰ %

۲- گواهی تایید نخبگی از بنیاد ملی نخبگان

 

و) اجرای طرح انتقال نیرو از قراردادهای پیمانکاری خدمات عمومی با عقد قرارداد پیمانکاری تامین نیروی انسانی متخصص از بین کارشناسان دارای مدرک تحصیلی و سوابق کار مرتبط شاغل به قرارداد شرکت‌های پیمانکاری در قالب فعالیت های فنی و تخصصی.

 

 1. مهدی می گوید

  آقای دیانی ومدیرانی از این دست که حق وحقوق کارکنان زحمتکش را طی ۸ سال گذشته ضایع نموده اند …

 2. احمد می گوید

  سردبیر عزیز لطفا پیگیر گروه های ما قراردادی های ۹۲ باشید ( ۴ سال ، آموزشی ، ارتقا مدرک با ارشد )

  1. سردبیر می گوید

   باشه حتما

  2. سردبیر می گوید

   این گروه داده شده.
   احکامش هم امضا شده یا داره امضا میشه

   1. احمد می گوید

    ممنون از پیگیریتون سردبیر عزیز ولی آیا گروه مربوط به ۴ سال داره اجرا میشه ؟ یا آموزشی یا مدرک ؟

    و اینکه از کی اعمال میشه ؟ ما از کجا مطلع میشیم ؟ HR؟ تفاوت مالی اش چقدر میشه ؟

    ببخشید باز سوالات زیاد شد

    1. سردبیر می گوید

     سلام
     یه مطلب جداگانه براتون نوشتم
     خلاصه بگم
     بخاطر همون ۴ سال یک گروه داده شده
     برای مدرک هیچ گروهی داده نمیشه در بخش کارگری
     تفاوت هر گروه با گروه دیگه نمیدونم چقدره ولی فکر میکنم حدود سیصد تومن باشه (اصلا مطمئن نیستم)
     این گروه در hR قابل پیگیری است اگر اضافه نشده خبر بدین تا باز یه پیگیری بکنیم

    2. احمد می گوید

     ممنون از توضیحاتتون سردبیر عزیز

     من چک کردم ولی توی HR چیزی ثبت نشده هنوز متاسفانه

     اگر زحمتی نیست رتبه آموزشی رو هم چک بفرمایید من ۶۵۰ ساعت آموزش دارم که ثبت شده توی HR

   2. ناشناس می گوید

    کدام گروه؟؟ رتبه منظورته؟

    1. سردبیر می گوید

     بمن گفتن گروه.

 3. انتقال می گوید

  با سلام

  دل ما هم گرفته از این همه …..
  سردبیر هم پاسخی به ایمیل های ما که هیچ کسی رو جز خدا نداریم نمیده……

  ای خدا خیلی وقته که خسته شدم

  چند روز پیش تا چند قدمی مرگ هم رفتم ولی ….

  رفیقان جان فدای دوست کردند

  1. سردبیر می گوید

   ما که ایمیل مانده نداریم در [email protected]
   ضمن اینکه این همه کامنت, این همه جا برای صحبت کردن!
   من باز باید برم ایمیلها رو هم باز کنم؟ تلگرام رو هم باز کنم؟
   تلگرام شخصی چطور؟
   ایمیل شخصی چی؟
   باور کن برای هر کدوم از اینها پیامهایی میاد که گاهی می بینم مدتها مونده!
   قربون شکلت
   قربون اون سر قلمت
   فقط در فضای کامنتها از من گله کنید.
   فقط.
   اگر محرمانه است همون بالاش بنویس … دیگه تمام.

 4. ناشناس می گوید

  آقای دیانی آنقدری به قانون اساسی و قانون کار و حدیث و آیه قرآن استناد کردند که بنده لحظه ای وحشت کردم عملکرد ایشان را نقد کنم، نکند نعوذبالله سخنم مقابل قانون اساسی و قرآن باشد. سپاسگزارم از ترتیب دهنده این پرسش و پاسخ که باب آشنایی بیشتر را با ایشان فراهم کرد.
  لطفا از ایشان که به شرع و قانون استناد می نمایند بپرسید که آیا قرارشان بر اپلای نبود و در اپلای قرار نبود که هر فردی بتواند درخواست دهد و سپس ارزیابی و مصاحبه صورت گیرد؟ پس چرا برای ۱۰ پست باقیمانده آی تی که مصاحبه شوندگان آن پست ها رد شده بودند، بدون برگزاری اپلای مجدد، از رد شدگان ۳۰ پست دیگر بدون برگزاری اپلای دعوت به مصاحبه مجدد شد، حال آنکه بسیاری افراد شایسته، در مرحله قبل، تنها به این دلیل که برای پست ها پرطرفدار اپلای کرده بودند از گردونه رقابت حذف شده و به مصاحبه دعوت نشده بودند!
  آقای دیانی معتقد به شرع و قانون، آیا رزومه و ادعا و سابقه کاری و صلاحیت دانشی افراد برای احراز پست ها هم بررسی شد؟ اگر شد چرا فردی به دروغ ادعای داشتن مدرک دکتری مدیریت در رزومه خود میکند، الفبای دانش مورد نیاز پست مربوطه را نمیداند، به دلیل بی دانشی، مدیرکل مربوطه از پذیرفتن ایشان به عنوان رئیس اداره سرباز می زند و نهایتا معاونت آی تی به ایشان رئیس ادارگی در اداره کل دیگری از آی تی می دهد بدون اینکه حتی مصاحبه شود؟ ایشان هم جزو همان انتخاب شدگان ۱۰ پست باقیمانده بدون اپلای هستند.
  (لطفا مشخصات زیر در سایت منتشر نشود ولی نزد شما بعنوان ادعایی جهت ارائه به ایشان محفوظ بماند… )

  همه اینها در حالیست که رئیس اداره ای در آی تی که فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر از دانشگاه شریف با بیش از ۲۰ سال سابقه است (لطفا محفوظ بماند…) حتی به مصاحبه هم دعوت نمی شوند.
  (مثال ها زیادند، از خانمی که همسرش مدیر کل است و به لیست مصاحبه شوندگان، پس از نبودن در لیست، اضافه می شود (و از آن چشم می پوشیم چرا که گفته خواهد شد پارتی همه جا هست) گرفته تا مصاحبه کننده ای که صراحتا در چند مجلس، زیبایی ظاهری بانوان را ملاک انتخاب اعلام می کند (آقای …. ))
  سردبیر محترم، به خدا فساد اینجا بیداد میکند و سخنان این چنینی ایشان از قرآن و قانون و شرع تنها نمکی بیشتر بر زخم نظاره گر وضع موجود است.

  1. احمد می گوید

   دوست عزیز با احترام به نظر شما ولی دیدگاه شما بسیار بسیار منفی و غیر واقعی هستش و چون من از نزدیک درگیر این پروسه بودم و اینجا اداره و یا دادگاه نیست باید عرض کنم اونی که این اطلاعات غلط رو به شما داده خیلی بی انصافی کرده و واقعا از این خبرها نبوده و نیست.
   موفق و پیروز باشید

   1. ناشناس می گوید

    اونجور که در متن معلوم هست، فکر میکنم ایشون نشانی ادعاهاشون رو به سردبیر داده باشند و صرفا تکذیب، راحتترین کاری هست که میشه برای سرپوش گذاشتن انجام داد.
    فکر میکنم مواردی مثل ۱۰ اداره باقیمانده، شخصی که رزومه دروغ پرکرده باشد، شخصی که فارغ التحصیل شریف باشد، جابجایی شخص مورد نظر به علت نپذیرفتن مدیرکل مربوطه، اگر اراده ای وجود داشته باشد به راحتی قابل اثبات است و غیر از مورد ۱۰ اداره باقیمانده که اظهر من الشمس است و اگر اپلایی برگزار شده بود همه مطلع میشدند، بنده هم موارد مشابهی را دیده ام.
    بنده هم که از نزدیک درگیر این پروسه بودم عرض میکنم که مطالب ایشان را کاملا باور پذیر می دانم.

    1. احمد می گوید

     دوستان میدونید چرا میگم اطلاعات اشتباه به ایشون دادن؟ چون اصلا ۱۰ تا اداره ای نبود ! درواقع ۷ تا بود اونم که اومدن از بین اونایی که در اپلای شرکت کرده بودن نفراتی که بالاترین امتیاز آزمون کتبی و مصاحبه اول رو کسب کرده بودن دوباره بصورت تخصصی برای اداره جدید مصاحبه کردن . این از این ، ولی اصلا حرف من این نیست حرف من اینه که کسی که دکتری الکی نوشته توی رزومه خب قطعا کار درستی نکرده ولی مدرک دکتری داشتن امتیاز خاصی نداشت اصلا اونجا ! یه نکته جالب که هنوز سازمان ما درگیرش هست متاسفانه اینه که فقط در ظواهر موندیم ! آقا جان چون شریف خونده اون بنده خدا بیان بشن مدیر کل !!! تازه با ۲۰ سال سابقه ! پس تحصیلات ایشون مال اون دوره زمانه که با سرعت رشد و توسعه علم هیچ مزیتی حساب نمیشه ! نمیخوام بگم خدایی نکرده ایشون بی ارزش هستن نه خدا شاهده دارم میگم صرف مدرک از شریف داشتن دلیل بر فوق العاده بودن نیست ! صرف ۲۰ سال سابقه داشتن دلیل بر خوب بودن نیست ! کم نداریم از این افرادی دور ئ بر همه مون که مدارک دانشگاهی جالبی دارن ولی سواد عملی ندارن ! کم نداریم همکارای با سابقه زیاد که کارایی مناسبی تو سازمان ندارن !

     خلاصه منظور بنده این بود که درسته همه چی فوق العاده و بی نقص نبود ولی برای سازمان مخابرات یک تجربه جدیدی بود که تا حد زیادی موفقیت آمیز بود ! سازمانی که همیشه انتصابات به روش های خاصی بود ! سازمانی که تعداد قابل توجهی از مدیران خودش در مقابل اپلای مقاومت میکنند ! بی انصاف نباشیم دوستان اگر دلسوزیم همه کمک کنیم برای بهتر شدن اوضاع نه اینکه کل کارها رو زیر سول ببریم و تر و خشک را باهم بسوزانیم .

     ببخشید اگر طولانی شد .

   2. ناشناس می گوید

    شما از کجا متوجه شدید شخصی این اطلاعات رو به ایشون داده؟ :-))))
    شاید خودش مثل شما از نزدیک درگیر پروسه بوده و این اطلاعات رو داره 🙂
    یعنی از پشت پرده خبر داده؟!
    قبول که اینجا دادگاه نیست ولی حداقل اداره رو لطفا قبول کنید که باشه:-)

   3. ناشناس می گوید

    جهت روشن شدن بحث و در جواب آقای احمد باید بگم:
    طبق اطلاعیه ای که در سایت hr.tci.ir قرار گرفته بود و چند وقتی هست که زحمت کشیدند و برش داشتند و الان نمی بینیدش، اسامی ۹ یا ۱۰ نفر آورده شده بود که به عنوان روسای باقیمانده معرفی شده بودند. بنده اون اطلاعیه رو در جایی سیو کردم و فردا صبح این اسامی رو از روش اینجا خواهم نوشت.
    روند هم بر خلاف چیزی که آقای احمد فرمودند بدین شکل بود:
    ۴۰ پوزیشن در معرض اپلای قرار گرفت و هر شخص تنها مجاز به ۲ انتخاب بود. سپس آزمون آنلاین کتبی اطلاعات عمومی برگزار شد و نتایج و نمرات آن هم اعلام نشد. مسلما با امکان ۲ انتخاب، عنصر شانس دخیل شد و مثلا برای پوزیشنی ممکن بود ۵۰ نفر اپلای کرده باشند و برای پوزیشن دیگری ۵ نفر، چرا که تعداد نفرات اپلای کرده اعلام نمیشد. مسلما اگر شما خوش شانس بودید یا دسترسی به اطلاعات داشتید، پوزیشنی را انتخاب میکردید که ۵ نفر و حتی کمتر برای آن اپلای کرده بودند. گفته شد برای هر پوزیشن تا ۵ نفر به مصاحبه دعوت می شوند، آنهم بر اساس معیارهایی که هنوز هم مشخص نشده است!
    پس اگر شما خوش شانس بودید به مصاحبه دعوت می شدید. در این مصاحبه ها، برای ۱۰ اداره، فردی که از میان مصاحبه شوندگان آن ادارات حدنصاب را بیاورد انتخاب نشد، پس خالی ماندند. حالا چه اتفاقی افتاد؟ از بین همین خوش شانس هایی که برای ۳۰ پوزیشن دیگر دعوت به مصاحبه شده بودند ولی انتخاب نشده بودند دعوت به مصاحبه شد. این یعنی من نوعی، اگر بر حسب شانس و علی رغم صلاحیتم برای اداره ای که سه نفر متقاضی داشت اپلای کرده بودم به راحتی به مصاحبه دعوت میشدم و وقتی در رقابت ۳ نفره هم باز انتخاب نمیشدم، مجددا بدون هیچ اپلای دیگری برای ۱۰ اداره باقیمانده دعوت به مصاحبه میشدم حال آنکه یک فرد شایسته که از اقبال بد یا عدم دسترسی به اطلاعات، برای پوزیشنی که ۵۰ نفر برای آن اپلای کرده بودند اپلای کرده بود، پشت در ماند و به مصاحبه هم دعوت نشد.
    در مورد رئیس اداره ای با مدرک شریف و ۲۰ سال سابقه، لطفا دقت کنید که ایشان برای رئیس ادارگی اپلای کرده بودند نه مدیرکلی و مسئله، اینجا، معلوم نبودن ملاک ارزیابی است نه مدرک شریف ایشان. معیار سابقه بود؟ مدرک معتبر بود؟ تجربه قبلی مدیریت بود؟ یا چه بود که امثال ایشان حتی به مصاحبه هم دعوت نشدند؟ و افرادی دعوت شدند که نه سابقه کاری نه سابقه مدیریتی و نه مدرک بالاتر از ایشان را داشتند. لطفا صرفا ملاک ها را مشخص کنند!
    در مورد ادعای دروغ مدرک دکتری آن شخص، باز هم توجه نکردید که منظور نحوه بررسی و ارزیابی اشخاص بود نه موثر بودن یا نبودن مدرک دکتری. یعنی من هر ادعایی به نفع خود میتوانم بکنم بدون آنکه hr حتی بررسی کند و حتی سوابق من را بیاورد.
    خروجی سیستمی اپلایی که حتی توانایی بررسی سوابق را ندارد و ملاک ها و نمرات را هم اعلام نمی کند مسلما زیر سوال است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.