مخابرات ما
تم مجله نهایی برای وردپرس.

ویژگی‌های بیمه درمانی در فرانسه

[box]مخابرات ما – می خواهیم بیمه و بازنشستگی در ایران را با چند کشور دیگر مقایسه کنیم. این بار به فرانسه می رویم.[/box]

ویژگی‌های بیمه درمانی در فرانسه

 

تنظیم برای انتشار : همراه

منبع :  رویترز

مخابرات ما  – درمان عمومی، در ﺳﺎل ۱۹۴۵ و در کشور فرانسه بنیانگذاری ﺷﺪ و ﺑﻪ‌ﺗﺪرﻳﺞ، ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻛﻨﺎن قانونی ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺗﺤﺖ‌ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﻗﺮار داد؛ پوشش‌هایی شامل بازنشستگی، ازکارافتادگی و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن، درﻣﺎن و ﺑﺎرداری، از کار افتادگی ناشی از ﻛﺎر، ﺣﻤﺎﻳﺖ‌ﻫﺎی خانوادگی، ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ‌ﻫﺎی ‌اجتماعی ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آزﻣﻮن درآﻣﺪ، بازنشستگی ﻣﻜﻤﻞ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺒﺎری و اختیاری، به افراد جامعه خود ارائه می‌کند.

 

ﺑﻪ ﺟﺰ ﭘﻮﺷﺶ‌ﻫﺎی ﻣﻜﻤﻞ، حق بیمه‌های ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺰاﻳﺎی تامین‌اجتماعی، ﺗﻮﺳﻂ ﻣوﺳﺴﺎت ﻣﺸﺘﺮک ﺟﻤﻊ‌آوری حق‌بیمه، درﻳﺎﻓﺖ می‌شود. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ حق‌بیمه‌ها، ﺑﺮ ﻋﻬﺪه آژاﻧﺲ ﻣﺮﻛﺰی ﻣوﺳﺴﺎت تامین‌اجتماعی اﺳﺖ. ﺑﻪ‌ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻔﺎف‌ﺳﺎزی ﺣﺴﺎب‌ﻫﺎ، ﻃﺮح‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺻﻨﺪوق‌ﻫﺎی ملی ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ (ﺻﻨﺪوق ملی بیمه بازنشستگی، ﺻﻨﺪوق ملی بیمه بیماری و ﺻﻨﺪوق ملی ﻣﻘﺮری‌ﻫﺎی ﻋﺎﺋﻠﻪ‌ﻣﻨﺪی) اداره می‌کند.

در ﻛﻨﺎر ﺻﻨﺪوق‌ﻫﺎی ملی، تعداد زیادی صندوق‌های محلی و ﻣﻨﻄﻘﻪ‌ای نیز ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺰاﻳﺎ می‌ﭘﺮدازﻧﺪ.

ﻧﻈﺎرت کلی ﺑﺮ ﻃﺮح‌ﻫﺎ را، وزارﺗﺨﺎﻧﻪ‌ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.‌از ویژگی‌های دﻳﮕﺮ ﻃﺮح تامین‌اجتماعی درکشور فرانسه -ﻛﻪ آن را از ﺳﺎﻳﺮ ﻃﺮح‌ﻫﺎی اروپایی ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ می‌کند- ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اجتماعی اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎص ﺟﺎﻣﻌﻪ است. در ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎی اروپایی، تامین‌اجتماعی، ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر بیمه بیکاری ﺷﻜﻞ گرفته است؛ اﻣﺎ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﻃﺮح تامین‌اجتماعی، ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ چیز، ﺑﺮ ﻣﺤﻮر بیمه‌بازنشستگی و ﻣﻌﺎش خانواده است. بیمه درمانی خصوصی نیز در ﻓﺮاﻧﺴﻪ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﻘﺶ بیمه تکمیلی را در سیستم بهداشتی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد و پولی را ﻛﻪ بیماران ﺑﻪ ﻃﻮر مستقیم ﺑﺎﺑﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ‌ﻫﺎی بهداشتی می‌ﭘﺮدازﻧﺪ، ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ می‌کند. ﺑﻪ ﻋﻼوه، ﻧﻮع دﻳﮕﺮی از بیمه تکمیلی در ﻓﺮاﻧﺴﻪ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ دولتی اﺳﺖ و ﻫﺪف آن ارائه بیمه تکمیلیﺑﻪ فقیرﺗﺮﻳﻦ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ بیمه تکمیلی خصوصی دسترسی ﻧﺪارﻧﺪ. نظام سلامت در کشور فرانسه، تحت نظارت کلی دولت قرار دارد و تعیین و تعریف استراتژی سلامت ملی، برعهده وزارت امور اجتماعی، سلامت و حقوق زنان است.

مسئولیت اجرای سیاست‌های دولت در بخش سلامت عمومی، سازماندهی و تامین‌مالی سیستم خدمات درمانی در چارچوب قانون سلامت عمومی و کنترل هزینه‌های خدمات درمانی تعریف‌شده توسط پارلمان، برعهده وزارت بهداشت است.‌

سیستم بیمه اجباری درمان با کلیه بیمه‌گران سلامت اجتماعی تجمیع شده و در یک سیستم ملی پرداخت واحد، توسط صندوق قانونی و غیررقابتی بیمه سلامت به اجرا گذاشته می‌شود و تامین مالی خدمات درمانی، از طریق کسر مالیات بر درآمد کارفرمایان، کارکنان و مالیات بر درآمد کل، صورت می‌گیرد.

کلیه افراد مقیم کشور فرانسه، تحت‌پوشش اجباری بیمه سلامت قرار دارند و از کلیه خدمات درمانی بیمارستانی، سرپایی، مراکز توانبخشی، کلینیک‌های فیزیوتراپی، خدمات پزشکان عمومی و متخصص، دندانپزشکی، مامایی، دارو، وسایل کمک‌پزشکی، نقل و انتقال بیمار و خدمات آزمایشگاهی و تصویربرداری، بهره‌مند می‌شوند. ﻧﻈﺎم بیمه‌ﻫﺎی درﻣﺎن در ﻓﺮاﻧﺴﻪ، تقریبا همگانی ﺑﻮده و ﭘﻮﺷﺶ‌ﻫﺎی جامعی در اختیار ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻗﺮار می‌دهد ﻛﻪ سیستم بیمه درمانی اﻳﻦ ﻛﺸﻮر را در زﻣﺮه ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بارگزاری فایل: