مخابرات ما
تم مجله نهایی برای وردپرس.

قانون می گوید – شرایط پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری.

[box]مخابرات ما – اطلاع از قانون به ما کمک میکند حقوق خود را بدانیم و برای رسیدن به آن, تلاش کنیم.[/box]

تنظیم برای انتشار: همراه

منبع: قانون کار

مخابرات ما – در مورد بیمه‌شدگانی که‌استراحت پزشکی دارند طبق نظر کمیسیون پزشکی اگر یک روز هم سابقه داشته باشند می‌توانند از غرامت دستمزد ایام بیماری استفاده کنند اما در قانون در مورد کمک هزینه بارداری این شرط وجود دارد که بیمه‌شده باید یک‌سال قبل از زایمان حداقل«۶٠» روز سابقه پرداخت حق بیمه را نزد سازمان تامین‌اجتماعی داشته باشد.همچنین در ایام بارداری اشتغال به کار نداشته و از جایی حقوق دریافت نکند.
♦️چنانچه بیمه‌شده زن در ایام بارداری از نظر پزشکی نیازمند استفاده از مرخصی استعلاجی باشد، مدت مرخصی استعلاجی از ۶ ماه کسر نشده و طبق مقررات از غرامت دستمزد ایام بیماری (مشروط بر آنکه کارفرما ملزم به پرداخت دستمزد این ایام نباشد) برخوردار خواهد شد. غرامت دستمزد طبق ماده ٣ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی برای وضع حمل‌های سه‌قلو و بیشتر یک سال تعیین شده‌است. لازم به توضیح است که تایید پزشک معتمد سازمان برای گواهی‌های مربوط به‌استراحت پزشکی دوران بارداری کافی است.
♦️پرداخت کمک بارداری زنان شاغل در موسسات مشمول ماده ۶۴ قانون تامین‌اجتماعی به عهده کارفرما است. براساس این ماده در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات دیگری مکلف باشند حقوق یا مزد بیمه‌شدگان باردار خود را پرداخت کنند، سازمان فقط عهده‌دار معالجه آن‌ها طبق مقررات خواهد بود. بیمه‌شدگان خویش‌فرما و فاقد کارفرما می‌توانند خودبیمه‌پرداز بوده و تحت پوشش خدمات تامین‌اجتماعی قرار گیرند و این نوع بیمه مشمول دریافت غرامت دستمزد ایام بارداری نیست.
♦️بنابراین انعقاد قرارداد بیمه اختیاری و حرف و مشاغل آزاد با سازمان تامین‌اجتماعی به دلیل نداشتن کارفرما و پرداخت حق بیمه توسط خود متقاضی مشمول حمایت‌ و کمک‌های ایام بارداری و بیماری نخواهد بود. غرامت دستمزد ایام بارداری برای بیمه‌شدگان اجباری و شاغلین در کارگاه‌های مشمول قانون کار و تامین‌اجتماعی قابل پرداخت است که با شرایط خاص توسط سازمان تامین‌اجتماعی ارائه می‌شود.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بارگزاری فایل: