مخابرات ما
تم مجله نهایی برای وردپرس.

قانون می گوید – پرداخت کمک هزینه کفن و دفن به بیمه شدگان تامین اجتماعی

[box]مخابرات ما – واقعا از برخی قوانین اطلاع نداریم.من از این خبر نداشتم تا اینکه مطلب نویسنده را خواندم![/box]

 

♦️مخابرات ما (همراه منبع قانون کار ) اساس بند ١٨ ماده ٢ قانون تامین‌اجتماعی، کمک هزینه کفن و دفن مبلغ مقطوعی است که برای تأمین هزینه‌های مربوط به کفن و دفن بیمه‌شده، در مواردی که خانواده او این امر را به عهده می‌گیرند، به بازماندگان وی پرداخت می‌شود. بر اساس ضوابط و قوانین تامین‌اجتماعی، کمک هزینه کفن و دفن علاوه بر بازماندگان بیمه شدگان اجباری و اختیاری به بازماندگان بازنشتگان، ازکارافتادگان کلی و مقرری بگیران بیمه بیکاری متوفی نیز پرداخت می‌شود. برقرار بودن ارتباط بیمه‌شده با کارفرمای کارگاه مشمول قانون تامین‌اجتماعی شرط اصلی پرداخت کمک هزینه کفن و دفن به بازماندگان بیمه‌شده متوفی است و افرادی که قبل از فوت فاقد ارتباط بیمه‌ای با سازمان تامین‌اجتماعی باشند مشمول دریافت این کمک هزینه نیستند. بیمه‌شده‌ای که قبل از فوت به عللی مانند بیماری و بارداری به صورت موقت ارتباط کاری با کارفرما نداشته باشد، مشمول دریافت کمک هزینه کفن و دفن است. به منظور مساعدت و با هدف تأمین بخشی از هزینه‌های مربوطه، کمک هزینه کفن و دفن بابت فوت همسر در صورت احراز شرایط قانونی صرفاً به بیمه‌شده و مستمری بگیر اصلی پرداخت می‌شود. کمک هزینه مذکور پس از انجام مراحل کفن و دفن متوفی، با ارایه گواهی فوت و دفترچه درمانی بیمه‌شده یا مستمری بگیر از سوی شعب سازمان تامین‌اجتماعی قابل پرداخت است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.