شرایط پرداخت مستمری از کار افتادگی به بیمه شدگان تامین‌اجتماعی. – مخابرات ما
مخابرات ما
تم مجله نهایی برای وردپرس.

شرایط پرداخت مستمری از کار افتادگی به بیمه شدگان تامین‌اجتماعی.

[box]مخابرات ما- خیلی ها بدلیل مشکلات جسمی بدنبال بازنشستگی هستند اما امکانش نیست.این افراد باید بدنبال این بخش از قانون باشند![/box]

 

♦️مخابرات ما (همراه – منبع: قانون کار ):بر اساس ضوابط سازمان تامین‌اجتماعی در صورتی که از کار افتادگی بیمه‌شده بین ١٠ تا ٣٣ درصد باشد و بیمه‌شده بر اثر حوادث ناشی از کار دچار آسیب شده باشد، استحقاق دریافت غرامت مقطوع نقص عضو را خواهد داشت. اگر میزان کاهش توانایی کار بیمه‌شده بر اساس نظر کمیسیون پزشکی بین ٣٣ تا ۶۶ درصد باشد، در صورتی که صدمه وارده به بیمه‌شده بر اثر حوادث ناشی از کار باشد وی از کار افتاده جزیی ناشی از کار شناخته می‌شود.
♦️چنانچه بیمه‌شده‌ای در اثر حوادث غیر ناشی از کار و یا بیماری های عادی آسیب دیده و توانایی خود را حسب نظر کمیسیون های پزشکی پیش‌بینی شده در قانون تامین‌اجتماعی به صورت کامل از دست بدهد در چارچوب قانون و با احراز شرایط قانونی مورد حمایت قرار می‌گیرد که در این صورت مستمری تنها به بیمه‌شده‌ای تعلق می‌گیرد که ظرف ١٠ سال قبل از تاریخ وقوع حادثه غیر ناشی از کار یا شروع بیماری منجر به ازکارافتادگی کلی، دارای یک سال سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان بوده و نیز ظرف یک سال قبل از تاریخ وقوع حادثه یا بیماری مورد بحث دارای ٩٠ روز سابقه پرداخت حق بیمه باشند.
♦️بیمه شدگانی که طبق نظریه پزشک معالج به عنوان از کار افتاده کلی معرفی می‌شوند در صورتی که نظر پزشک معالج توسط کمیسیون پزشکی تأیید شود برای برقراری مستمری از کارافتادگی باید با در دست داشتن نظریه کمیسیون‌های پزشکی بدوی یا تجدید نظر، تصویرشناسنامه بیمه‌شده و افراد تحت تکفل خویش، کارت ملی و تصویر سند ازدواج به آخرین شعبه تامین‌اجتماعی که دریافت کننده حق بیمه آنان است، مراجعه کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.