مخابرات ما
خبرگزبری مخابرات ما

تنها نیروهای شهرشان هستند-بدون دورکاری بدون استراحت بدون اضافه کاری

مخابرات ما- در مورد اجرای قوانین و فشار وارد بر برخی افراد صحبت می کنیم

پانته آ

سلام
حالا من ,وقتی این قانون اجرایی شد دیگه بچم زیر ۶سال نبودولی از وقتی که کرونا شروع شده به دلیل اینکه تنها نیروی اداره برای پاسخگویی امور مشترکین ثابت وهمراه وبیلینگ وفروش adsl هستم حتی یه ساعت نه دور کاری داشتم نه شیفتی چون کسی نیست که کار این واحدها رو انجام بده حتی دریغ از یه ساعت اضافه کاری آیا نباید فرقی بین کسی که از دور کاری وشیفت استفاده میکنه با ما که جونمو کف دستمون گذاشتیم روزی با دهها نفر برخورد داریم وهر لحظه احتمال ابتلا به کرونا روداریم در حالیکه هیچ وقت هیچ ماسک ووسیله ضدعفونی هم دریافت نکردیم هر ماه باید کلی برای این وسایل هزینه کنیم باشه بخدا تواین مخابرات فقط داریم عذاب میکشیم هرروز هزار بار میمیریمو زنده میشیم تورو خدا پیگیری کنید حداقل برای نیروهای که امکان دور کاری وشیفت ندارن اضافه کاری بدن که حداقل با پولش بتونیم ماسک بخریم.

.

 

ممکن است دوست داشته باشید
14 نظرات
 1. ناشناس می گوید

  باسلام ،عرض ادب ،به استحضارمیرسانم دراداره مانیز دورکاری معنی نداردهرچند بیکارباشی ،دوم لینکه اضافه کاری برای ستادی ها است وشبکه

 2. مبین می گوید

  خدمت همکاران عزیز وسردبیرمحترم سلام عرض می نمایم
  ضمن عرض تسلیت ایام
  باعرض پوزش متاسفانه ۲۰ سال درمخابرات شاغلم اما باورنمی کنیدعدالتی درمخابرات وجودنداشته ونخواهدداشت چون هرپرسنلی که بیشترتلاش وکوشش کندبیشترازاوکارمی کشندولی افرادی که فقط درمخابرات وقت گذارانی می کنندوبه فکردرآمدازطریق مختلف درساعت اداری درمخابرات هستند بیشترمورداحترام قرارمی گیرندوحتی واحدهای بازرسی وحراست مخابرات ازخیلی مسائل خبردارندامادریغ از…چون سالها بدون اینکه گزینشی انجام بدهندنیروجذب کرده انداین افرادهرکدام چندسال سابقه کاروپارتی ونفوذدارنددیگرکسی نمی تواندبه نورچشمیها حرفی بزنداگرهم طرحی مثل طبقه بندی مشاغل وکارشناسی درمخابرات بخواهداجراء شودنورچشمیها وقت گذران دراولویت هستند .مدیرما به ما اضافه کارنمی دهدماهم قبول داریم بعدازوقت اداری دراداره حضورنداریم اما پرسنل مشابه ما درمنطقه مخابرات …هرماهه اضافه کاردریافت می کنندچون این مدیرفهم وشعور ودرک بالایی دارداگریک چندساعتی حتی بعنوان تشویقی به پرسنل اضافه کاربدهداین پرسنل هم وظیفه خودمی داندده کاری که به اوربط نداردراهم انجام دهد اما ما درمخابرات …دهها کارغیرمرتبط را به دستورمدیرمان انجام می دهم چون این مدیریک فردحسودوچشم تنگ هست هرگزراضی نیست به پرسنلش حتی ده هزارتومان اضافه کاربدهدبعدهم انتظارداردرتبه مخابرات هم بالا برودهمیشه هم ازآخراول هست.مدیران مخابرات حتی جناب آقای مهندس صدری هم بدانند هرچندمی دانندزندگی ما بااین مبلغ اضافه کاردگرگون نمی شوداما وقتی پرسنل ببینندمدیران مخابرات برای آنها ارزش قائل هستنداین پرسنل هم برای مشترکین وبرندمخابرات ارزش قائل می شونداما متاسفانه در مخابرات شهرستان ما…. به دلیل انتخاب مدیرنالایق بیشترین خیانت درحق مشترکین صورت می گیردپرسنل که جای خوددارد.من شخصا”باتوجه به مشکلات مالی که دارم هرگزبه مدیرم نمی گویم به من اضافه کاربده حتی موردی بودکه حقم بودپیگیری نکردم چون اگرمدیردرک وشعورداشته باشدبایددرقبال پرسنلش وظیفه خودراانجام دهداماواقعا” برای مدیران نظارتی مخابرات منطقه… متاسف هستم.اما سردبیرعزیز پیام مارابه گوش مدیران مخابرات ایران برسانیداگرمی خواهندبرندمخابرات همیشه اول باشدبه فکرنیروی انسانی باشندحتی کارگزاران- کارگران شرکتی شسکام -tct1وسایرشرکتها چون بیشترین ارتباط رادرزمینه خدمات رسانی به مشترکین مخابرات دارندسالها قول داده انداما فقط حرف توخالی بوده است.اما با۲۰سال تجربه کاری درمخابرات فکرنمی کنم تا۵۰سال دیگرهم مدیران مخابرات به فکرپرسنل غیررسمی باشندهرچندوضعیت پرسنل رسمی هم خوب نیست.

  1. سردبیر - مخابرات ما می گوید

   سلام
   راستش قرار نیست به کسی بدون ساعت زدن، اضافه کاری بدن
   اشتباه می کنی
   حالا شادی یکی دو ساعت اضافه کنن به ساعتهاش
   ولی …
   از این خبرها نیست حالا …
   اگر هست دقیق بمن بگو کجاست پیگیری کنم

   1. مبین می گوید

    سردبیرجان سلام
    بنده درخصوص شخص جنابعالی نظری نمی دهم که چه رابطه ای بامدیران نظارتی مخابرات داریداما باسالها فعالیت درمخابرات شاهدبوده ام که هرفردی خلاف کنداداری – اخلاقی- کارشکنی درامور- کسب درآمد درشغل وواحدخوددرمخابرات درساعت اداری چه پرسنل رسمی چه شرکتی مدیران نظارتی باتوجه به اینکه ازجزئیات خبردارنداما هیچگونه برخوری بامتخلف نمی کنندحالا برعکس اگرفردی که هشتاددرصدکارش رادرست انجام می دهدمرتکب تخلفات نیست اما سهوا”ونداشتن اطلاعات کافی درکارش اشتباه می کنددائم توسط مدیرش زیرسوال می رود.سردبیرجان حتی اگرمورادرابرای جنابعالی بیان کنم بامستندات مطمئن هستم مدیران نظارتی مخابرات پیگیرنمی شوندچون موردی بوده که به یکی ازمدیران نظارتی مخابرات گفتم اما…درموردپرداخت اضافه کارهم به شما آدرس میدم ازامورمالی شرکتهای شسکام وtct1آمارکامل وجامع رادریافت کنیدیابه مدیران نظارتی مخابرات اعلام کنیدبررسی کنند.باورکنیدمن شخصا”بادهها مشکل مالی که دارم هرگزبه فکراضافه کاری که انجام نمی دهم وساعت اضافه دراداره حضورندارم نبودم ولی این راهم بدانید چندسالی هرماه ۲۰الی۳۰ساعت اضافه تردراداره حضورداشتم اما یکساعت اضافه کاردریافت نکردم چون مدیرم ببخشیدباکلاه شرعی تائیداضافه کاری راانجام نداداما همین مدیرحالا چندسالی تائیدمی کندکه درمخابرات فردی شاغل هست اضافه کاردریافت می کندبرایش حق ماموریت تائیدمی کندومسائل دیگرالبته باهماهنگی مدیران نظارتی مخابرات منطقه ومسائل پشت پرده حالا بنظرجنابعالی به این مدیران نظارتی می توان اعتمادکردچون خودشان درتخلفات اداری شریک هستندمواردمتعددوجوددارداما الان درجامعه متخلفان حامی دارندوخودتان بهترازمن خبرداریددرمخابرات چه می گذرد.
    من واقعا” ازخیانتی که درمخابرات شهرما درحق مشترکین می شودتوسط مدیرما وبعضی ازهمکاران متاسف هستم البته به همکاران خودم بارها دوستانه گفته ام درسته که مدیرمان دلسوزمشترکین وحامی ما نیست اما تاجایی که می توانیدبه مشترکین صادقانه خدمت کنیدچون خداوندمتعال ناظراعمال ورفتارما هست اما انتخاب مدیرنالایق باعث شده پرسنل درحق مشترکین کم کاری کنند.

    1. سردبیر - مخابرات ما می گوید

     مبین من
     برادر من
     کمی وسیع تر نگاه کن
     شما تا زانو توی آب رقته ای در شهری کوچکتر
     مسائل بسیار مهمتریهم هست
     سعی کن بیایی بیرون از آب

 3. خودمم می گوید

  سر دبیر سلام
  بعضی از شهرستانها یک نفر نیروی کار توی چند قسمت کار می کنه منتها اینجا دو نکته حائز اهمیته
  اول اینکه اون چند جا کجاهاست مثلا بعضیها همزمان مسئول روابط عمومی مسئول مالی اداری و اینجور کارها هستند که عملا بیکارند فقط اسم اونا رو برا اونجا ردن
  دوم اینکه بعضی مراکز پنج هزار شماره دارن که اگه تعدا نیروها رو زیاد کنن همه بیکار باید بشینن
  پس وقتی نفر می گه تک نفرم باید دید در کجا کار می کنه و تعدا شماره مرکزش چنده ؟؟؟؟؟

  1. سردبیر - مخابرات ما می گوید

   سلام
   ما اصلا د موردحجم کار حرفی نداریم
   فقط میگیم براشون قانون اجرا بشه
   یعنی اگر قراره روزی یک ساعت آوانس بدن بذارن استفاده کنه
   اصلا بحث اضافه کردن آدما نیست

 4. پرنده آبی می گوید

  سلام به سردبیر عزیز
  واقعا مطلب ایشون حق هست اگر مخابرات ایران حق شیفت را برای کسانی که شیفت میدن و حق ماموریت را برای کسانی که ماموریت می روند در نظر گرفت ( قانون داره کار ) آیا وقت آن نرسیده مزایایی برای کسانی که در این شرایط کرونایی و بسیار وخیم با مشترکین سر و کله می زنند بطوری که هر آن احتمال ابتلای آنان به کرونا وجود دارد دیده شود.
  آیا کسانی که جان خود را به خطر می اندازند در این شرایط وضعیتشان از کسانی که شیفت می دهند و شبها در اداره می مانند بهتر است؟
  لازم است الان که در حال اصلاح حق و حقوق ها هستن کمی در مورد این مسئله اندیشه شود.
  یا مثل حق شیفت حق کرونا را برای کسانی که با ارباب رجوع مستقیما سرو کار دارند در نظر بگیرند و یا تسهیلاتی مثل مرخصی اضافی یا اضافه کار شامل آنها بشود
  سردبیر جان لطفا این‌مطلب را به گوش جناب صدری برسانید مدیران مناطق کمتر به فکر چنین چیزهایی هستند

  1. سردبیر - مخابرات ما می گوید

   پرنده آبی
   نمیدونم هنوزم آبی هستی یا نه
   امیدوارم رنگت از نوع چینی نبوده باشه
   در هر حال این موارد حالتی موقتی داره
   باید براش کاری موقتی بکنن قانون کلی که نمیشه براش کذاشت

   1. پرنده آبی می گوید

    سردبیر جان پرنده آبی همیشه آبیه
    چون پرنده امیده ( ارجاع به نمایشنامه پرنده آبی موریس مترلینگ )

    اما در مورد کرونا و مشکلات اون باید گفت این بیماری حداقل تا یکی دو سال میهمان ما هست ( همینطور که الان حدود ۸ ماه باهاش کنار اومدیم و هیچکس فکر نمیکرد تا این حد طولانی بشه این زمان) و بهتره حداقل تا ریشه کن شدن اون فکر برای افرادی که با مشترکین سر و کار دارن بکنند و گرنه در حق این افراد اجحاف می شود.

 5. علی می گوید

  سلام و عرض خداقوت
  خواستم خدمتتون عرض کنم ما هم مشکلات زیادی تو شهرستان داریم در صورت امکان خدممتون عرض کنیم جهت بازنشر

  1. سردبیر - مخابرات ما می گوید

   من در خدمت هستم
   میتونید بنویسد برام بفرستین
   شماره تونو بدین من براتون شماره واتساپ بفرستم از اون طریق بنویسین لطفا

 6. کسری می گوید

  سلام
  سر دبیر عزیز
  منم تنها نیروی بیشتر قسمتهای اداره از جمله پاسخگویی های همراه و ثابت و آبونمان و غیره هستم حتی به راحتی نمی تونم مرخصی شخصی برم
  خودم بیماری پانیک دارم ساعات طولانی نمی تونم از ماسک استفاده کنم
  همسرم بیماری قلبی داره و بخاطر مریضی ش چند ساله بیکاره
  فرزند زیر شش سال دارم
  و به نوعی سر پرست خانواده
  از هیچ چیزی استفاده نمی کنم
  اینم قانون اینهاست چون تک نفره نباید تکون بخوره
  ولی مواقعی که قراره مثلا ربونم لال طبقه بندی اجرا بشه و لیست می گیرن شامل من و امثال من نمی شه چون مشترکین هستیم و پارتی نداریم
  خودتون قضاوت کنید

 7. مریلا می گوید

  سلام اگه قرار باشه بابت حضور در اداره اضافه کار بدن دوباره می شه همون اش و همون کاسه بعضی جاها صبح میان حضور میزنن عصر دوباره حضور میزنن قانون که نیست دیگه همه می گن ما حضور داریم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بارگزاری فایل: