مخابرات ما
تم مجله نهایی برای وردپرس.

مقایسه حقوق-این بار مدیران!

مخابرات ما - پس از حذف هیئت مدیره های استانی هیچ گزارشی نیامد تا ببینیم مقدار صرفه جویی چقدر بوده است.حالا این موضوع را از دید…