مخابرات ما
خبرگزبری مخابرات ما
انالله وفات

اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن دوﻟﺘﯽ در ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻗﺮاردادی با شرکت‌های ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺣﻮزه…

اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن دوﻟﺘﯽ در ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻗﺮاردادی با شرکت‌های ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺣﻮزه ﻣﺨﺎﺑﺮات، ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮرس ﻣﺎژور را لحاظ…