مخابرات ما
خبرگزاری مخابرات ما

ستاد مخابرات ایران،پل صراط؛ همراه اول، بهشت و بخش ثابت، جهنم!

مخابرات ما – ستاد مخابرات ایران،پل صراط؛ همراه اول بهشت و بخش ثابت جهنم!این بهترین تعریف از شرایط فعلی است

مخابرات ما- هر سال در انتهای سال مالی، غیر ممکن است یک اشتباه بزرگ سهامداران مخابرات را مرور نکنیم. تفکیک ارتباطات سیار از مخابرات ثابت! امری غیر معمول در دنیای ارتباطات ولی معمول در دنیای سود پرستی سرمایه داری ایران!

سهامداران برای تضمین مالی درآمدشان، صندوق پول اطمینان بخشی ایجاد کردند شرکت ارتباطات سیار! سهامش را هم به بورس بردند.

نتیجه اش این شد که امروز شرکت مخابرات در بخش ثابت با ۲۲۰۰ میلیارد تومان زیان، جهنم را برای کارکنانش تداعی می کند. در حالی که همراه اول پول پارو می کند و توسط شرکت ناک، قرارداد های بزرگ می بندد در حالی که در جهنم (مخابرات استانها) هزاران نفر -فنی و غیر فنی- بدون کار مانده اند.

پول هایی که در همراه اول به هر عنوانی (جذب، پاداش، …) بین مدیران دست به دست می پرخد پیزی جز همان بهشت مالی نیست.

اما ستاد مخابرات ایران در این میانه ایستاده و خود را در سر پل صراط قرار داده! گاهی به سمت جهنم متمایل می شود (ابتدای ماه و دادن حقوق) و گاهی به سمت بهشت (زمان توزیع سود در مجمع)!

تاکنون تمامی -تاکید می کنم تمامی- پیش بینی های ما در مخابرات ما به حقیقت پیوسته است.اینک نیز پیش بینی می کنیم سهامداران چندان به این سودهای همراه اول خوش بین نباشند.این سود دوام چندانی نخواهد داشت.همان که بر بخش ثابت رفت بر همراه اول هم خواهد رفت. مگر …

مگر اینکه …

گوش شنوایی نیست … وگرنه می گفتیم!

 

2 نظرات
  1. همدرد می گوید

    حق باوزیر است. وزیر درمورد همه کارکنان میخواهد عدالت برقرارشود.برای وزیر ایثارگر وغیر ایثار گر یکی است. او میخواهد همه به حقشون برسند. امیدوارم خداوند بر اساس نیات او به او توفیق عطا کند. انشا الله

  2. فنی می گوید

    افسوس از عمر رفته

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here