مخابرات ما
تم مجله نهایی برای وردپرس.

افطاری خاص در باشگاه مخابرات

مخابرات ما - فطاری جانبازان در باشگاه جانبازان شهید (مخابرات) در شب بیست و هفتم ماه مبارک رمضان با حضور مهمانان ویژه برگزار شد.…